موقغیت شعلی 0073

موقعیت کار در دروازه اصفهان

خانم/آقا

ساعات کاری 12 ساعت در روز

حقوق عالی

افراد علاقه مند با در دست داشتن مدرک به شرکت مراجعه نمایند