موقعیت شعلی 0071

فروشگاه تجهیزات اشپزخانه

محدوده چهارراه گمرک

ساعت کاری 8:30- الی 13 و 17 الی 20:30

حقوق اداره کار

ترجیحا خانم

افراد دارای مدرک شرکت پرتو پارس به شرکت مراجعه نمایند

خانم فخر آبادی