موقعیت شغلی0093

"فروشگاه لوازم روشنایی"

محدوده قانی

 نیازمند حسابدار

ساعت کار:9تا1:30 و17تا20:30

 حقوق:اداره کار+بیمه

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*