موقعیت شغلی0092

"فروشگاه لوازم خانگی"

محدوده سردزک

 نیازمند حسابدار یک ساعت در روز 

ساعت کار:توافقی

 حقوق:توافقی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*