موقعیت شغلی 0087

"پخش مواد غذایی"

محدوده کوزه گری

 نیازمند حسابدار 

ساعت کار:8:30 تا 4

حقوق:1200+بیمه

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*