موقعیت شغلی 0085

"پکیج  رادیاتور"

محدوده سرسپاه

 نیازمند حسابدار 

ساعت کار:هر دو هفته یکبار حدود یک ساعت

حقوق:توافقی 

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*