موقعیت شغلی 0081

"لوازم ساختمانی"

محدوده خرامه

 نیازمند حسابدار به صورت پاره وقت یا تمام وقت یا پیمانکاری

ساعت کار:به صورت توافقی

 حقوق:توافقی همراه با غذا و درصورت ماندن جای خواب

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*