موقعیت شغلی 0079

گل فروشی

محدوده ستارخان

نیازمند 2 عدد حسابدار

ساعت کار:از 7 تا1

و ساعت :1تا7

حقوق:توافقی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*