ساعت کلاسی

ساعات کلاسی

ساعات صبح

ساعات عصر

8 ---- 9:30

13:15 ----14:45

9:45 ---- 11:15

15 ---- 16:30

11:30 ---- 13

16:45 ---- 18:15

 

18:30 ---- 20

 

آموزشگاه پرتو پارس همه روزه به غیر از جمعه فعال می باشد.