فرم درخواست همکاری
پرتو پارس

نام و نام خانوادگی :  
کد ملی :  
شماره شناسنامه :  
تاریخ تولد :
نام پدر :  
مدرک تحصیلی :  
تصویر :
فرمت عکس 3*4 باشد و اندازه آن بیشتر از 50 کیلوبایت نباشد
شماره تلفن :  
کد :  
شماره موبایل :  
آدرس :  
سابقه کار :  
آشنایی با نرم افزار ها :  
نحوه آشنایی باشرکت :  
میزان حقوق درخواستی :  
ریال  
کد امنیتی :